กองทุนภาคประชาสังคม

งานวิชาการ / งานวิจัย

 • เอกสารจากการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ : สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น
    วันนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ : สานสานพลังภาค
  อ่านต่อ
 • องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการสร้างพื้นที่ หุ้นส่วน การพัฒนาที่ยั่งยืน
  หนังสือ องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการสร้างพื้นที่ หุ้นส่วน การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นางสาวอนุสรณ์ ไ
  อ่านต่อ
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาคประชาสังคม : ไพศาล ลิ้มสถิตย์
    หนังสือเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม : ประสบการณ์ต่างประเทศแ
  อ่านต่อ
 • ก่อรูป-ถักทอ-สานต่อเส้นทางพลเมือง
  " ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั้น สร้างได้ พลังหลัก คือประชาชนคนเล็กคนน้อย ซึ่งจะต้องอาศัยพันธมิตร
  อ่านต่อ
 • กองทุน Age UK : มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อการบริจาค
  ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ตอนที่ 8 : 
  อ่านต่อ
 • กองทุนที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพคนทำงาน ระบบงานในองค์กรพัฒนาเอกชน
  ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ตอนที่ 7 : 
  อ่านต่อ
 • การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมพลังภาคประชาสังคม
  ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ตอนที่ 6 : 
  อ่านต่อ
 • ข้อเสนอแนะต่อกลไกการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
  ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ตอนที่ 5 : ข้อเ
  อ่านต่อ
 • สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางการเงินของภาคประชาสังคมไทย
  ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ตอนที่ 4 : สถานการณ์
  อ่านต่อ
 • แหล่งงบประมาณในการดำเนินงานของภาคประชาสังคม
      ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม
  อ่านต่อ
 • องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทย
  ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ตอนที่ 2 : องค์กรภาค
  อ่านต่อ
 • ความสำคัญของภาคประชาสังคม
  ความสำคัญและการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม ตอนที่ 1 : ความสำคัญ
  อ่านต่อ
 • ผลการสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ ภาพลักษณ์ และความคิดเห็น ต่อแนวทางการสนับสนุนภาคประชาสังคมในประเทศไทย
  " เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์ในการพบเห็น หรือ ได้ยินคำว่า          &nb
  อ่านต่อ
 • โครงการศึกษา วิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม (รายงานฉบับสมบูรณ์)
  เพื่อก่อใหเ้กดิความเข้มเเข็งมั่นคง และยั่งยืน ให้กับกองทุนส่งเสรมิการพัฒนาภาคประชาสังคม การศึกษาบทเร
  อ่านต่อ
 • รายงานฉบับที่ 2 ผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ตามมาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม
  คำสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับที่ออกตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.
  อ่านต่อ
 • รายงานฉบับที่ 1 โครงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของภาคประชาสังคม
    รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ฉบับที่ 1 โครงการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  อ่านต่อ
 • งานศึกษาแผนที่ทางสังคมเพื่อสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  อ่านต่อ
 • งานศึกษากฎหมาย มาตรการ นโยบายภาคประชาสังคมไทยและต่างประเทศ.
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  อ่านต่อ
 • รายงานสปช.เรื่องสวัสดิการสังคมและภาคประชาสังคม
    ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  อ่านต่อ
 • งานศึกษาวิจัยกองทุนสวัสดิการสังคม
    ดาวน์โหลดคลิกที่นี่    
  อ่านต่อ
 • งานศึกษาวิจัยกองทุนผู้สูงอายุ
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
  อ่านต่อ
 • งานศึกษาเงินขาเข้ากองทุนภาคประชาสังคม
  วัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคมในปร
  อ่านต่อ
 • งานศึกษากองทุนพัฒนาสังคมในประเทศไทย
  การศึกษาเรื่อง “การขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ”  มีวัตถุประสงค์ข
  อ่านต่อ
 • รายงาน ของ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ แผนปฏิรูปวาระปฏิรูปที่ ๒๙ : ระบบสวัสดิการสังคม เรื่อง ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย (รอบ ๒)
  ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
  อ่านต่อ
 • รายงาน คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการ ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ ๒๙ : สวัสดิการสังคม เรื่อง การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคม
  ดาวโหลดเอกสาร คลิก
  อ่านต่อ
 • ปาฐกถานำ เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ "การคลังเพื่อสังคม เพิ่มพลังพลเมือง"
  ปาฐกถานำ เวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม เพิ่มพลังพลเมืองสู่ประชาธิปไตยทีสมบูรณ์ เรื่อง "การค
  อ่านต่อ
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)
  อ่านต่อ
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการ พัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ) โดย แพทย์หญิงลัดดา ดาริการเลิศ
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการ พัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)
  อ่านต่อ
 • รายงาน กมธ.สลาก ของวุฒิสภา
  ดาวโหลด http://thaicivilsociety.com/stock/kk.pdf
  อ่านต่อ
 • รายงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  อ่านต่อ
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง”
  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ศึกษากลไกการบริหารจัดการรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล&nbs
  อ่านต่อ
 • การพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
  โดย นายวิเชฏฐ์ ทวีสุข กองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  อ่านต่อ
 • องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

  • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
   มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
   ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
   สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
   มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
   มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
  • SIRNet
   สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
   มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
  • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
   สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
   สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
   มูลนิธิเพื่อนหญิง
  • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
   มูลนิธิผู้หญิง
   สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
   สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
   สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
   สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
  • สภาคนพิการทุกประเภท
   สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
   มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
   สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
   มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
   HDF
  • มูลนิธิดวงประทีป
   มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
   YPDC Thailand
   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
   มูลนิธิเด็ก
   คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
   สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
   มูลนิธิสุขภาพไทย
   มูลนิธิกองทุนไทย
  • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
   มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
   เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
  Create by taie