กองทุนภาคประชาสังคม

องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา SIRNet สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.) สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิผู้หญิง
สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเภท
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ HDF
มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก YPDC Thailand
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเด็ก คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
มูลนิธิสุขภาพไทย มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน

องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie