กองทุนภาคประชาสังคม

เวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด สรุปเวทีเสวนา ครั้งที่ 2 กองทุนภาคประชาสังคม :  เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ประเด็น “ป่า แมกไม้ สายธาร คืนการจัดการทรัพยากรให้ชุมชน”

เวทีเสวนา ครั้งที่ 2

กองทุนภาคประชาสังคม :  เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ประเด็น “ป่า แมกไม้ สายธาร คืนการจัดการทรัพยากรให้ชุมชน”

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557   เวลา 13.30 - 16.30  น.

ณ  ห้องปทุมวัน ชั้น 2  โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

 

1.หลักการ

นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2475  2516  2556  สังคม เศรษฐกิจ  การเมือง ประชาธิปไตยในสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงมาก แต่สังคมมีช่องว่าง มีปัญหาความเหลื่อมล้ำนักการเมืองส่วนใหญ่ให้ความสนใจไม่เต็มที่ใน ปรัชญา ความหมาย  ของคำว่า ประชาธิปไตย หากมุ่งแข่งขันการเลือกตั้ง และการใช้เสียงส่วนมากในสภา ทำให้การพัฒนาการเมืองภาคประชาชนนำหน้าไปกว่าการเมืองระบอบผู้แทนในรัฐสภา เช่นการเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์  14 ตุลา 2516   พฤษภาคม 2535 และการเคลื่อนไหวมวลมหาประชาชน 2556 จนถึงปัจจุบัน ที่ได้เกิดกระแสการปฏิรูปสังคมและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสูงกว่าครั้งใดๆ  เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศไทยสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์   

ปัจจุบันกลุ่มชนต่างๆ ในสังคมไทย ต่างออกมาเรียกร้องสิทธิกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องสิทธิในที่ดิน ในป่า ในแม่น้ำ หรือสิทธิในการทำประมงชายฝั่ง จึงเกิดมีคำถามตามขึ้นมาเสมอๆ ว่า ทำไมชาวบ้านถึงคิดว่าพวกเขามีสิทธิในทรัพยากรเหล่านั้นร่วมกัน ในขณะที่คนอีกบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนในภาคราชการ หรือกลุ่มคนในเมือง ที่อยู่นอกสังคมชนบท กลับคิดว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ การที่ชาวบ้านลุกขึ้นปกป้องสิทธิของตนด้วยการคัดค้านการสร้างเขื่อน การสร้างโรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน หรือการสร้างท่าเรือน้ำลึก ฯลฯ   ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมได้ผลักภาระต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ชาวบ้านรับเคราะห์ เช่น ชาวเขาต้องถูกย้ายจากป่าเพื่อหลีกทางให้กับรัฐและทุน มลพิษอุตสาหกรรมทำลายสิ่งแวดล้อมชนบท รัฐประกาศเขตอุทยานทับที่อยู่อาศัยของประชาชน สิ่งก่อสร้างตามแนวชายฝั่งที่ส่งผลทบต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง  หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทย ฯลฯ

ประเด็น “สิทธิชุมชน”   เป็นอุดมการณ์ที่แนบแน่นกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนมาอย่างยาวนาน  จากการใช้ชีวิตร่วมกันของชาวชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัย ร่วมทุกข์ร่วมสุข เกิดความเอื้ออาทรและผูกพัน ความขัดแย้งแตกแยกที่เกิดขึ้นจะผลักดันให้มีการคิดค้นหาวิธีการจัดการภายในให้ลุล่วงไป มีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการพิทักษ์รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิทธอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่โดยไม่ถูกรุกล้ำล่วงเกิน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนของตน

ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงด้านบวกเล็กๆในสังคมเศรษฐกิจ การเมือง ประชาธิปไตย จากส่วนกลางถึงชุมชน เป็นผลจากการทำงานของกลุ่มภาคประชาสังคม บทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน ได้ทำงานบนพื้นฐานปรัชญา  สิทธิ เสรีภาพ  เสมอภาค ที่คนเล็กคนน้อยมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง

คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม เห็นความสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม และระดมแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีอำนาจตามระบอบประชาธิปไตย ในสถานการณ์ที่กำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จึงเห็นสมควรจัดการเสวนา ประเด็น  “ป่า แมกไม้ สายธาร คืนการจัดการทรัพยากรให้ชุมชน”นี้ขึ้น

2.วัตถุประสงค์

  • เพื่อระดมความเห็น แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งภาคพลเมือง
  • สร้างความเข้าใจเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม  ให้ตระหนักและมีความเข้าใจภารกิจการสร้างกองทุนภาคประชาสังคมกับการสร้างพลังพลเมือง

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้ปฏิบัติงานองค์กรภาคประชาสังคม  จำนวน 30 - 40  คน

 

4.วันเวลา สถานที่

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 13.30 -16.30 น.ณห้องปทุมวัน ชั้น 2  โรงแรมเอเชีย

 

 5. ผู้รับผิดชอบ

            คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพซ) ร่วมกับ  ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคม

 

 

กำหนดการเสวนา

 

13.00 -13.30  น.        ลงทะเบียน

 

13.30 - 13.40 น.        เกริ่นนำวัตถุประสงค์การจัดเวทีเสวนา

 

13.40 - 15.30 น.        เสวนาประเด็น  “ป่า แมกไม้ สายธาร คืนการจัดการทรัพยากรให้ชุมชน

          นำเสวนา โดย   คุณไพโรจน์  พลเพชร

          คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย

          นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

คุณนันทวัน  หาญดี

          เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณสุวิทย์กุหลาบวงศ์

เลขาธิการกป.อพช ภาคอีสาน

          คุณประยงค์  ดอกลำไย

เลขาธิการกป.อพช ภาคเหนือ

 

15.30 -16.30  น.        แลกเปลี่ยนเสวนาผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินรายการ คุณเดช  พุ่มคชา

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE