กองทุนภาคประชาสังคม

คุณคณางค์ กงเพชร ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดกาฬสินธุ์

.".....เมื่อมีการปฏิรูปตามที่ได้ร่วมกันออกแบบแล้ว ก็จะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและเกิดระบบการบริหารจัดการกองสลากให้เป็นที่พึ่งพึงต่อสังคมได้ เกิดประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม  ที่สมารถเข้าถึงกองทุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน....." 

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE