กองทุนภาคประชาสังคม

คุณชูวงศ์ แสงคง ชีวิตนี้ทำงานเพื่อสังคม

ก้าวแรกของการทำงานแม้จะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขตลอด แต่ คุณชูวงศ์ แสงคง ผู้จัดการโครงการฟ้ามิตร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก็ไม่เคยยอมแพ้ คุณชูวงศ์ เล่าว่า ตลอดระยะเวลาการทำงาน 25 ปีที่ผ่านมา เราทำงานด้วยความตั้งใจ อาจเป็นเพราะมีความสนใจงานด้านสังคมอยู่แล้ว ด้วยเห็นสภาพปัญหาที่ยากไร้ และลำบาก อีกอย่างเราเป็นคริสเตียน ทำงานในองค์กรที่เป็นคริสเตียน และเชื่อในคำสอนของพระเจ้า ว่าการที่เราได้มาทำงานรับใช้สังคมเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้เรา เพื่อให้เราเปลี่ยนนิยามชีวิตของคนยากไร้ให้มีความหมายมากขึ้น

                แม้ว่าที่ผ่านมาในการทำงานจะประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนทำงาน และงบประมาณ เพราะการหาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหายาก จึงทำให้เกิดการผลัดเปลี่ยนคนทำงานบ่อยๆ ทำให้การทำงานไม่ราบรื่นและไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร ปัญหาต่างๆ จึงตกไปที่กลุ่มคนยากไร้ที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานของมูลนิธิฯ เนื่องจากคนทำงานไม่ต่อเนื่องการทำงานก็จะสะดุดลงไปด้วย เราจึงพยายามและคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้ โดยพยายามสอนและให้แนวคิดกับคนที่ประสบปัญหา สอนให้รู้จักการค้นหาปัญหา คือให้เขาสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้แก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเอง  นอกจากนั้นเรายังสอนให้เขารู้จักการช่วยเหลือและแนะนำเพื่อนที่กำลังประสบปัญหาอีกด้วย

และนอกจากปัญหาเรื่องคนทำงานแล้ว อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่คนทำงานด้านสังคมต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือ เรื่องของงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่อง เพราะงบประมาณที่เราได้ก็จะเป็นโครงการ สองปี สามปี พอดำเนินการครบตามระยะเวลาที่ขอทุนมา เราจึงต้องคอยมองหาแหล่งทุนใหม่ๆ ตลอดเวลา และการทำงานก็ต้องเปลี่ยนไปตามข้อแม้ของแหล่งทุนแต่ละแห่งด้วย

                สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจสำคัญในการทำงานของคุณชูวงศ์ ก็คือ ความประทับใจในความสำเร็จจากการทำงานที่ผ่านมา อย่างเช่นการที่เขาสามารถสร้างอาสาสมัครที่เป็นคนต่างด้าว และสามารถร่วมกลุ่มกันให้พวกเขาสามารถจะดูแลเพื่อนๆ ที่ป่วยเป็นโรควัณโรค ติดเชื้อ HIV และร่วมผลักดันจนเกิดกองทุนเพื่อให้เขาสามารถดูแลกันเองได้ ให้เขาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถยืนได้ด้วยตนเอง

                ความคาดหวังของคุณชูวงศ์ กับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม คือ อยากเห็นคนที่ด้อยโอกาสที่ต้องการทำงานด้านสังคมสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ข้อมูลข่าวสารที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ อยากให้กองทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขมากนัก เกรงว่าชาวบ้านระดับรากหญ้าจะขาดโอกาสตรงการเข้าถึง ส่วนกลไกของการตรวจสอบ การประเมินผลเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องวางไว้ ไม่อยากให้เอาเรื่องการทุจริต การคอรัปชั่น มาเป็นการสร้างกำแพงกั้นให้คนเข้าถึงยากนัก

 

“การทำงานด้านสังคมก็จะต้องดำเนินต่อไปเท่าที่คุณชูวงศ์ยังคงยึดมั่นตามสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งสอนมาตลอดชีวิต เพราะเชื่อว่า พระเจ้าได้มอบหน้าที่ให้  เพื่อให้เขาเปลี่ยนนิยามชีวิตของคนยากไร้ให้มีความหมายมากขึ้น”

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE