กองทุนภาคประชาสังคม

กองทุนผูสูงอายุ

กองทุนผูสูงอายุได้รับการจัดตั้งขึ้นในสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ(สทส.) สำนักส่งเสริมสุขภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 13

>>ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน<<

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE