กองทุนภาคประชาสังคม

กองทุนคุ้มครองเด็ก

กองทุนคุ้มครองเด็ก เกิดจากพระราชบัญญัติ คุ้งครองเด็กปี พ.ศ.2546 .ในหมวดที่ 8 มาตรา 68 ในพระราชบัญญัติ คุ้งครองเด็กปี พ.ศ.2546 ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่ากองทุนค้มครองเด็ก 

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE