กองทุนภาคประชาสังคม

เอกสารจากการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ : สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น

 

วันนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ

: สานสานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562

ณ โรงเเรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง ได้เเล้วเพียงคลิกที่แถบดาวน์โหลด

 

โดยเอกสารประกอบด้วย 

1.แฟ้มข้อมูล "สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น”

2.แผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561–2564)

3.ความเข้มแข็งของประชาสังคม สู่สุขภาวะกลุ่มเฉพาะ โดย คุณสมพันธ์ เตชะอธิก

4.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมกับ การพัฒนาบทบาทองค์กรภาคประชาสังคม

5.ความคืบหน้า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม และแผนการดำเนินงาน

6.เครือข่ายภาคประชาสังคมเชียงใหม่ สู่สภาพลเมือง

8.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดนครปฐม

9.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดนครสวรรค์

10.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา - สมาคมสร้างบ้านแปงเมือง

11.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดสตูล

12.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

13.กลไกภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์ สู่ “สุรินทร์เสวนา” และ “สภาพลเมืองสุรินทร์”

 

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie