กองทุนภาคประชาสังคม

กองทุนภาคประชาสังคมคืออะไร ?

กองทุนภาคประชาสังคม 

                   คือ กองทุนสาธารณะที่องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ทั่วประเทศระดมทุนและเป็นเจ้าของร่วมกัน เกิดจากการริเริ่มขององค์กรภาคประชาสังคมเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งโดยมีความหวังว่ากองทุนนี้จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในกิจกรรมหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์สาธารณะ  และส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อธันวาคม ๒๕๖๐ โดยให้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เป็นองค์กรเริ่มต้นในการจัดตั้ง  ซึ่งเป็นองค์กรที่ผู้บริจาคสามารถนำเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 

 

กองทุนนี้มีไว้เพื่ออะไรบ้าง ?

มีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่อสนับสนุนกว่า 200 โครงการทั่วประเทศ อาทิเช่น

 • ทุนพัฒนาอาชีพ พัฒนาเด็ก และการศึกษา
 • เฝ้าระวังติดตามปัญหาคอร์รัปชั่นในพื้นที่
 • แก้ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนา
 • Young Active Citizen พลังพลเมืองรุ่นใหม่

การดำเนินงานต่าง ๆ นี้จะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องมีเงินทุน จากเงินเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ  แต่เมื่อรวมกันได้มากพอก็สามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ได้

 

กองทุนนี้ยังนำเงินมาจากช่องทางไหนบ้างอีก ?

 • การสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาสังคม 
 • การบริจาคจากบุคคลทั่วไป
 • การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระดมทุนจากสาธารณะ
 • การทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 • การรับบริจาคจากหน่วยงานของรัฐ  องค์กรภาคธุรกิจที่ไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กองทุนนี้บริหารโดยใคร ?

กองทุนนี้มีการบริหารจัดการโดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารกองทุนจำนวนไม่เกิน ๙ คน

มีวาระดำรงตำแหน่งคราละ ๓ ปี ซึ่งมาจากการเสนอชื่อขององค์กรภาคประชาสังคม คณะกรรมการชุดแรก

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ มีรายชื่อ ดังนี้

 

คณะที่ปรึกษา

 1. นายเดช     พุ่มคชา    
 2. นางวณี      ปิ่นประทีป                               
 3. นายวิเชียร  ศรีลูกหว้า                  
 4. เภสัชกร สงกรานต์  ภาคโชคดี
 5. นายวิฑูรย์   เลี่ยนจำรูญ                 
 6. นางสุจิน     รุ่งสว่าง                    

คณะกรรมการบริหารกองทุน

 1. นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง                 ประธานกรรมการบริหารกองทุน  
 2. นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ                กรรมการบริหารกองทุน           
 3. นายชาลี   ลอยสูง                         กรรมการบริหารกองทุน           
 4. นางสาวอุษา  เลิศศรีสันทัด              กรรมการบริหารกองทุน           
 5. นางปรีดา  คงแป้น                         กรรมการบริหารกองทุน  
 6. นายเชษฐา  มั่นคง                         กรรมการบริหารกองทุน  
 7. นางสาวนพพรรณ  พรหมศรี             กรรมการบริหารกองทุน                     
 8. นายวันชัย  บุญประชา                     เหรัญญิกและกรรมการบริหารกองทุน  
 9. นางสาวสุภาวดี  เพชรรัตน์               เลขานุการและกรรมการบริหารกองทุน

 

 

 

 

: ร่วมสนับสนุนกองทุนภาคประชาสังคม ร่วมทอดผ้าป่ากับกองทุน คลิก

 

Tag


องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อน ดูทั้งหมด

 • คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
  มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
  มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
 • SIRNet
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน.)
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
  สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
  สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
  มูลนิธิผู้หญิง
  สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย
  สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
  สมาคม คน พิการ แห่ง ประเทศไทย
  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 • สภาคนพิการทุกประเภท
  สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
  มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  HDF
 • มูลนิธิดวงประทีป
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
  YPDC Thailand
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  มูลนิธิเด็ก
  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  มูลนิธิกองทุนไทย
 • มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.)
  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
  เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน
Create by taie