กองทุนภาคประชาสังคม

โครงการศึกษา วิเคราะห์แหล่งที่มาของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม (รายงานฉบับสมบูรณ์)

เพื่อก่อใหเ้กดิความเข้มเเข็งมั่นคง และยั่งยืน ให้กับกองทุนส่งเสรมิการพัฒนาภาคประชาสังคม การศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับเเหล่งที่มาของเงินทุน

ในรูปแบบต่าง ๆ จากกองทุนด้านการพัฒนาสังคม ที่ได้มีการดำเนินการมาเเล้ว รวมทั้งแหล่งที่มาของทุนในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทย และ

ต่างประเทศจึงมีความสำคัญ เน่ื่องจากเงินทุนแต่ละประเภท / แหล่ง มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเอง  อีกทั้งยังมีบริบทแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของการได้มาซึ่งเงินทุนด้วย ผลการศึกษาจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพ และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในการบริหารรจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
โครงการศกึษาวเิคราะห์แหล่งที่ของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาคประชาสังคม 

 

โดย 
 
อาจารย์ ดร.ธันยา  รุจิเสถียรทรัพย์

อาจารย์ วิไลลักษณ์  อยู่สำราญ 

 

ดาวน์โหลด

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE