กองทุนภาคประชาสังคม

พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)

“.....กองทุนไม่ใช่เป็นแค่ธนาคารหรือว่าแหล่งเงินของพวกเราแต่เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องใช้และเครื่องมือนี้ไม่ใช่ของรัฐ.....ถ้าเราบอกว่าเป็นของเราแล้วเครื่องมือนี้จะต้องค่อยๆผ่านการถ่ายโอนอำนาจไปสู่ภาคประชาชน.....”

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE