กองทุนภาคประชาสังคม

สหทัยมูลนิธิ

เด็กที่เกิดจากแม่ท้องไม่พร้อม เด็กที่แม่คลอดแล้วทิ้ง เด็กในครอบครัวยากจน แม่ต้องออกไปทำงานตั้งแต่ลูกยังแบเบาะ เด็กที่อยากเรียนหนังสือแต่ครอบครัวไม่มีกำลังส่ง เด็กที่ถูกทิ้งไว้กับยายที่ป่วยเรื้อรัง เด็กที่พ่อแม่ตายเพราะติดเชื้อเอดส์อนาคตของเด็กเหล่านี้จะเป็นเช่นไร  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สหทัยมูลนิธิจึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยได้รับอนุญาตจากทางราชการ ให้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์การสาธารณกุศลตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เดิมใช้ชื่อว่า “โฮลท์สหทัยมูลนิธิ” จนถึงปี พ.ศ.2527 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหทัยมูลนิธิ” แต่คงชื่อภาษาอังกฤษไว้ว่า “Holt Sahathai Foundation” เช่นเดิม เพื่อเป็นที่ระลึกถึงนายและนาง Harry Holt ชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งองค์การ Holt International Children’s Services ในเมือง Eugene ในรัฐ Oregon ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้มีการก่อตั้งมูลนิธิ

คณะกรรมการผู้ก่อตั้งประกอบด้วยนักวิชาการที่มีความสนใจอยากจะช่วยมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการเด็ก ซึ่งในขณะนั้นสภาพสังคมไทยได้รับผลกระทบจากสงครามเวียดนามและการเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยของทหารสหรัฐ ทำให้มีเด็กถูกทอดทิ้งอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ มากมาย มีการซื้อขายเด็กจนประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นตลาดมืดในการค้าเด็ก ซึ่งสืบเนื่องจากธุรกิจการขายบริการทางเพศและเมียเช่ามากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นที่สนใจของประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นกัน

ในระยะเตรียมการก่อตั้งมูลนิธิในปี 2518 ทางมูลนิธิได้ทำการสำรวจปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร และได้นำผลการสำรวจนั้นมาเป็นแนวทางในการจัดตั้งบริการความช่วยเหลือต่าง ๆ ของมูลนิธิ ซึ่งประกอบด้วย การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพครอบครัวเพื่อป้องกันการทอดทิ้งเด็ก การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งแล้วให้ได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นการชั่วคราว การส่งเสริมพัฒนาการเด็กคนไข้ในโรงพยาบาล ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการแก่เด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ บริการเหล่านี้ได้แตกแขนงออกไปเป็นโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการในปัจจุบัน

ในระยะเริ่มต้นก่อตั้ง มูลนิธิมีส่วนผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาตลาดมืดซื้อขายเด็ก และการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยปราศจากการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักวิชา โดยให้กรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันคือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เข้ามามีส่วนตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการยกมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรม

ผลงานของมูลนิธิเท่าที่ผ่านมาและดำเนินอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในขอบเขตของงานสวัสดิการครอบครัวและเด็กตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เป็นที่ยอมรับกันว่า สหทัยมูลนิธิเป็นองค์การสาธารณกุศลที่ใช้นักวิชาชีพเฉพาะทางดำเนินงานตามหลักวิชาของแต่ละสาขาวิชาชีพ สถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ใช้งานโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ เป็นที่ศึกษาและฝึกงานตลอดมา

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ  ส่งเสริมและดำเนินการให้เด็กทุกคนมีชีวิตอยู่ในครอบครัวของตนเองอย่างมั่นคงผาสุกช่วยจัดหาครอบครัวทดแทนให้กับเด็กที่ไม่อาจจะอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ ส่งเสริมและจัดบริการครอบครัวบุญธรรมโดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและให้บริการด้านสวัสดิการครอบครัวและเด็กตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและประสานงานกับองค์การต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการครอบครัวและเด็ก ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสวัสดิการครอบครัวและเด็ก ทั้งนี้เป็นการกระทำโดยไม่มุ่งแสวงหากำไร หรือไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น และส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงานพัฒนาเด็กและครอบครัว  โดยผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ในปัจจุบันปัจจุบัน มูลนิธิดำเนินโครงการใหญ่ 6 โครงการคือ 1) กลุ่มงานสวัสดิการครอบครัว ประกอบด้วย งานฟื้นฟูสภาพครอบครัว และงานช่วยเหลือมารดาบิดานอกสมรส 2) โครงการครอบครัวอุปถัมภ์  3) โครงการครอบครัวบุญธรรม 4) โครงการส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ เป็นโครงการร่วมระหว่างมูลนิธิกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการเปิดรับอาสาสมัครมาช่วยดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 5) โครงการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวภาคใต้ และ 6) โครงการให้บริการหลังการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

เด็กก็เปรียบเสมือน “พลังพลเมือง” ที่ยังไม่เติบโต อนาคตของของเด็กเหล่านี้จะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในวันนี้  ร่วมสนับสนุนกองทุนภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : สหทัยมูลนิธิ www.sahathai.org

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE