กองทุนภาคประชาสังคม

“มูลนิธิดวงประทีป” แสงสว่างของเด็กยากไร้

มูลนิธิดวงประทีปมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาความแออัด และยากจนในชุมชนคลองเตย พ่อแม่ผู้ปกครองต้องตระเวนทำมาหากินตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ทำให้เด็กๆในอุปการะขาดการเอาใส่ใจดูแล ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังในสังคม ครูประทีป และครูมิ่งพร(พี่สาว) จึงรับดูแลเด็กเหล่านี้ โดยจัดการเรียนการสอน ระบบวันต่อวัน คิดค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อวัน ในอัตรา 1 บาท การเรียน การสอน การดูแล ของกิจการเป็นไปอย่างดี จนชาวบ้านเรียกโครงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียนวันละบาท” ต่อมาเมื่อมีเด็กมาเรียนมากขึ้นจึงมีการจัดระบบการเรียนให้เป็นมาตรฐาน ชาวบ้านจึงร่วมกันตั้งชื่อว่า “โรงเรียนชนบทหมู่บ้านพัฒนา” แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ กอปรกับช่วยนั้น สลัมคลองเตยได้รับการตีแผ่โดยการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ภาครัฐมีนโยบายรื้อถอนโรงเรียน สื่อมวลชนประโคมข่าวการไล่รื้อของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ผู้คนที่ทราบข่าวการไล่รื้อมาสมทบกันเป็นขบวนการต่อสู้การรื้อถอนอย่างเป็นระบบ จนมีการตั้งตัวแทนเจรจากับภาครัฐเป็นครั้งแรก ในที่สุดกรุงเทพมหานครก็เข้ามารับ โรงเรียนชนบทหมู่บ้าน ไว้ในสังกัดปีพ.ศ. 2519 และมีการพัฒนา จนเปิดรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบัน              

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2521 ครูประทีปได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการชุมชน จากประเทศฟิลิปปินส์ และได้เงินรางวัลจำนวน 402,500 บาท ครูประทีปจึงนำเงินรางวัลมาเป็นทุนก่อตั้ง มูลนิธิดวงประทีป ขึ้นมา     

นโยบายหลักของมูลนิธิ ดวงประทีป คือ การมุ่งส่งเสริมการศึกษาเด็กยากจน พัฒนาคนยากไร้  โดยมีวัตถุประสงค์ 6 ประการคือ               

1. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนในชุมชนที่ยากจน รวมทั้งการฝึกฝนวิชาชีพและอบรมการฝีมือ เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีวิชาความรู้ มีความสามารถที่จะทำมาหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีพลานามัยสมบูรณ์ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นกัลยาณชน เพื่อดำรงชีพเป็นกำลังเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชาติบ้านเมือง

3. เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับสภาวะและปัญหาชุมชนที่ยากจนให้บังเกิดความเข้าใจ และดำเนินการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งทางวิชาการ และประสบการณ์เกี่ยวกับการให้การศึกษา การฝึกฝน การอบรมแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มนุษย์สัมพันธ์ และพัฒนาชุมชนที่ยากจน

5. เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

6. ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรชุมชนเข้มแข็ง 

ปัจจุบัน มูลนิธิดวงประทีปได้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์มากมาย อาทิ โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน โครงการผู้นำเยาวชนคลองเตย โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ เป็นต้น   

ดวงประทีป ดุจแสงสว่างที่ส่องทางให้กับเด็กยากจน หนึ่งองค์กรที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้าง “สำนึกพลเมือง”ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

           

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก :  มูลนิธิดวงประทีป www.dpf.or.th

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE