กองทุนภาคประชาสังคม

คุณสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จากเวทีเสวนากองทุนภาคประชาสังคม ครั้งที่ 4 กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

"...ผมคิดว่า  มันมีวิธีระดมความคิดหลายวิธี  และยังมีเวลาที่จะต้องทำงานอีกเยอะกับการพนัน  เป้าหมายก็ชัดเจน  แต่เราคงไม่สามารถไปทำให้การพนันไม่มีไม่ได้  แต่ว่ามันต้องควบคุม  ต้องมีมาตรการที่ควบคุม  ที่ต้องการความรู้  ต้องการงานวิจัย  ต้องการกระบวนการทางสังคม  นโยบายสาธารณะอื่นๆ รวมทั้งนโยบายของท้องถิ่นชุมชนด้วย   ผมคิดว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เครื่องมือสำคัญที่ต้องการก็คือ กองทุนภาคประชาสังคม   คือตอนนี้ถ้าเทียบกับต่างประเทศ  เงินที่ให้ภาคประชาชนทำงานของประเทศไทยมันน้อยมาก  จะไปหวัง สสส. ที่มีอยู่ก็มีอยู่จำกัด  มันไม่เพียงพอกับปัญหาของเราที่ใหญ่กว่า  แล้วตอนนี้ถือว่ามันเป็นโอกาสในการผลักดันให้เกิดกองทุนภาคประชาสังคมขึ้น..."

 

"จากเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 4
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE