กองทุนภาคประชาสังคม

ศ.ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพัฒนาสยาม (ปาฐกถาเรื่อง “การคลังเพื่อสังคม เพิ่มพลังพลเมือง”)

“เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า การลดความเหลื่อมล้ำ กับการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำ เป็นคนละเรื่องกัน  นอกจากนั้นการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้คนมีฐานะที่ไม่เหลื่อมล้ำกันมาก  ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ความจริงเราจะต้องทำทั้งสามเรื่อง  แต่ส่วนมากเรามุ่งทำแต่เรื่องการบรรเทาความเดือนร้อนอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำ  ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำ จะลดความเหลื่อมล้ำได้ต้องใช้เครื่องมือทางภาษี  ซึ่งเรายังไม่ได้ทำ” 

 

“การจัดระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ  ต้องใช้มาตรการทางเศรษฐกิจทางสังคมหลายอย่าง  เช่น มีบางคนคิดถึงขนาดที่ว่าต้องห้ามคนถือครองที่ดินเกินสองร้อยไร่หรืออะไรทำนองนี้  ถ้ามีความจำเป็นเพื่อทำธุรกิจขนาดใหญ่ก็ต้องดำเนินการในรูปบริษัท  แล้วจัดการบริษัทให้เห็นชัดว่ามีการกระจายผลผลิตไปสู่ประชาชนทั่วไป  หรือว่าเป็นการไปเสริมสร้างขีดความสามารถในการหารายได้ของคนที่ด้อยโอกาส คนที่ยากจน  ซึ่งเรียกว่าการพัฒนาผลิตภาพ ก็คือทำให้คนยากจนไม่จน  อย่างนี้ก็จะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ  การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต้องมุ่งแก้ไปอย่างนั้น  มากกว่าที่จะปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากๆ แล้วไปมุ่งบรรเทาทุกข์ในเวลาที่ประชาชนเกิดความเดือดร้อนแล้ว”

 

“การที่เราจะส่งเสริมให้มีกองทุนภาคประชาสังคมได้นั้น ต้องตอบคำถาม 4 ประการให้ได้

       1.มีความจำเป็นอย่างไรที่ต้องมีภาคประชาสังคม

จริงๆแล้วรัฐในปัจจุบันเข้มแข็งเกรียงไกร  มีประสิทธิภาพสูง  แต่ว่ารัฐกระด้างตัวและไม่ยืดหยุ่น  อีกทั้งไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่หลายๆอย่างได้  จึงต้องมีภาคประชาสังคม

       2.จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีกองทุนภาคประชาสังคม 

เพราะว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม  ต้องการการจัดการ ต้องการทรัพยากร ต้องการกำลังคน ต้องการหลักคิด วิธีคิด ซึ่งไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนต่างๆ แต่เรายังไม่มี

รวมทั้งกองทุนต้องทำหน้าที่ส่งเสริมภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาธิปไตยของไทยเป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบรัฐบาลได้

       3.ภาคประชาสังคมของไทยยังต้องการยกระดับ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาหรือไม่

ภาคประชาสังคมของไทยก้าวหน้ามาก  มีวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างที่ที่อื่นไม่เคยทำ แต่ว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาและส่งเสริมให้ดีขึ้น  เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเพราะพลังทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องมีกองทุนภาคประชาสังคมช่วยสร้างให้เกิดขึ้นมา

       4.กองทุนภาคประชาสังคมควรมีลักษณะอย่างไร  

ต้องไม่เป็นกองทุนของรัฐบาล หรือไม่อยู่ในอาณัติหรือกำกับของรัฐบาล แต่รัฐบาลอาจช่วยหนุนเงินหรือช่วยก่อตั้งได้  ต้องไม่เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้อาณัติของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใดคนหนึ่ง

ต้องมีเงินทุนขนาดใหญ่พอที่จะนำไปลงทุนก่อเกิดดอกผล เพื่อให้มีรายได้สำหรับไปใช้จ่ายในการดำเนินการของกองทุน”

 

"จากเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE