กองทุนภาคประชาสังคม

คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

“การคลังเพื่อสังคมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิดด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าที่ผ่านมาการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินเพื่อสร้างความมั่งคั่งอยู่ดีมีสุขได้ถูกบิดเบือน โดยมีข้าราชการเป็นส่วนประกอบสำคัญ

            ผลจากนโยบายการคลังประเทศไทยทำให้คนจนไม่กี่ล้านคนเพิ่มเป็นสิบกว่าล้านคน นี้เป็นผลโดยตรงมาจากการสนับสนุนกลุ่มทุน  และการคอร์รัปชั่นที่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มการเมือง

หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่ไม่เอื้อต่อภาคเกษตร เน้นการพึ่งพาตลาด  นักการเมือง นายทุน   ภาพของเกษตรกรกลายเป็นนายทุนทำการเกษตรข้ามชาติ กลายเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก ที่มาพร้อมกับการทำลายทรัพยากรในที่ดิน ตัดไม้ทำลายป่า เกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้”

 

"จากเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE