กองทุนภาคประชาสังคม

อ. มณเฑียร บุญตัน อดีตสมาชิกวุฒิสภา

“ภาคประชาชนสังคมเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมาก  ภาคประชาสังคมจะเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ เป็นผู้จิตใจดีงามเข้ามาช่วยเหลือสังคม ในกรณีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กับอีกประการหนึ่ง คือ คนที่เป็นเจ้าของปัญหาเองรวมตัวกัน เช่น กลุ่มคนเปราะบางต่างๆ มีการรวมตัวกันเพื่อรักษา ถ่วงดุล รักษาความสมดุลของสังคม เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

            ผลจากการพัฒนาแบบเหลื่อมล้ำทำให้พลังการทำงานของภาคประชาสังคมจึงน้อยมาก จึงต้องมีการเติมพลังในส่วนนี้  เป็นพลังน้ำหยดที่ไม่ตาย ทำให้มีกำลังใจ มีชีวิต เป็นท่อน้ำเลี้ยงกระจายไปที่ต่างๆ

นี้จึงเป็นความจำเป็นต้องมีกองทุนภาคประชาสังคมขึ้นมา ทำอย่างไรที่จะนำเงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ได้ เพราะถือว่าเป็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่จากนโยบายประชานิยม เพื่อให้กลายเป็นหยดน้ำในภาคประชาสังคม ไม่ละทิ้งอุดมการณ์ ทำให้ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็ง และอุดมการณ์ภาคประชาสังคมก็จะได้ดำเนินต่อไป”

 

"จากเวทีเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ครั้งที่ 5
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE