กองทุนภาคประชาสังคม

แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

“โจทย์เรื่อง “การคลังเพื่อสังคม” ที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้จริง เนื่องจากระบบสวัสดิการสังคมในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อประชากรกลุ่มต่างๆ  โดยเฉพาะประชากรกลุ่มด้อยโอกาสที่ยังเข้าไม่ถึง

ดังนั้นการทำงานจึงมุ่งไปที่ 3 เรื่องสำคัญ คือ 1) ต้องป้องกันการเลือกปฏิบัติ  2) ต้องทำให้สภาพแวดล้อมในสังคมเอื้อต่อการใช้ชีวิต เอื้อต่อการแสดงพลัง แสดงศักยภาพของประชากรกลุ่มต่างๆ   3) ต้องมีกลไกการคลังด้านสังคม”

“การทำงานด้านสังคมที่ผ่านมา  เราฝากไว้ที่กลไกภาครัฐเพียงเท่านั้น  ทำให้ไปไม่ถึงการตระหนักหรือมองเห็นปัญหาที่ซับซ้อน  ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ผู้คนที่แตกต่างกัน  ต่างมองเห็นปัญหาซึ่งกันและกัน และเข้ามาช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยแก้ปัญหา

ปัจจุบันแม้มี NGOs มีภาคชุมชนอยู่แล้ว แต่กลไกเหล่านี้อยู่ในความยากลำบาก กระท่อนกระแท่น ดังนั้นถ้าจะทำให้กลไกเหล่านี้ได้ผล  ต้องมีกลไกการคลังเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดสังคมสวัสดิการได้จริง”

 

"จากงานเสวนา กองทุนภาคประชาสังคม : เพิ่มพลังพลเมือง สู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ"

Tag


powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE