กองทุนภาคประชาสังคม

ร้อยเรื่องเล่าพลังพลเมือง

งานวิชาการ / งานวิจัย

แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร : กระจายอำนาจท้องถิ่น ได้จริงหรือ ?

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ CSOs Forum 2023 แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร : กระจายอำนาจท้องถิ่น ได้จริงหรือ ? สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่นี่ (คลิก) หรือดาวน์โหลดเอกสารเพ...

เอกสารจากการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ : สานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น

  วันนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการ : สานสานพลังภาคประชาสังคมจังหวัดด้วยพลังปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงเเรมอ...

องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการสร้างพื้นที่หุ้นส่วน การพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือ องค์กรภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการสร้างพื้นที่ หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย นางสาวอนุสรณ์ ไชยพาน บรรณาธิการโดย นายเดช พุ่มคชา ดาวน์โหลด http://thaicivilsociety.com/stock/reportcsothai....

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาคประชาสังคม : ไพศาล ลิ้มสถิตย์

  หนังสือเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม : ประสบการณ์ต่างประเทศและพัฒนาการของไทย โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์ บรรณาธิการโดย ผศ.ดร.จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร จัดพิมพ์โ...

ดูทั้งหมด

สื่อกองทุน

ประกาศรับโครงการเพื่อสนับสนุนทุนดำเนินงาน

กองทุนภาคประชาสังคม ขอเชิญชวนคณะบุคคล เครือข่าย หรือองค์กรภาคประชาสังคมที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม  เสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ...

ผลงานของกองทุนภาคประชาสังคม

ปี 2561 กำลังจะผ่านพ้นไป  เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของกองทุนภาคประชาสังคม  อันมาจากการสนับสนุนของทุกท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อสนับสนุน บุคลากร / องค์กรภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อ...

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนภาคประชาสังคม

โดยที่ปัจจุบันงานด้านพัฒนาสังคมมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในอดีต ทาให้การดาเนินการตาม กฎหมายสาหรับกลุ่มประชากรเฉพาะหรือกลุ่มผู้มีความเปราะบาง (vulnerable groups) หรือคนด้อยโอกาส ไม่อาจสนองต่อสภ...

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นมาตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ.2550 >>ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน<<...

ดูทั้งหมด

powered by CIVIL SOCIETY EMPOWERMENT INSTITUTE